Secretariat/Anunțuri : 0349883199 || Redacție : 0349883144 || E-mail: anunt.olttv@yahoo.ro / office@olttv.ro
TRIMITE STIREA TA
Dupa trimiterea datelor dumneavoastra, daca este nevoie, veti fi contactat de catre un redactor pentru detalii suplimentare.
Program OLTTV

L M M J V S D


* Publicitatea este difuzata in timpul talk-show-urilor (ora 20:20), stirilor (ora 19:30) și între emisiuni.

Slatina 650
OLTTV LIVE
OLTTV LIVE
SPATIU PUBLICITAR
ULTIMELE ANUNTURI
Angajez topomestrist.
olttv


Activități:
Măsurători cu stație totala și GPS pentru:
Cadastru general;
Planuri de situație;
Cadastru sporadic;
Puncte de control la sol;
Trasări;

Birou / prelucrare date (minoritar).
Cerințe:
Cunoștințe specifice în domeniu (geodezie, topografie, cadastru)
Cunoștințe de operare a stației totale, receptoarelor GPS și a programelor de prelucrare
Fire organizată, bun coechipier
Disponibilitate de timp pentru efectuarea de ore suplimentare contra cost.

Experiența este un avantaj.
Carnetul de conducere este un avantaj.


Experiența aditională de birou este un avantaj
Se oferă salariu atractiv.
CV-urile se pot depune la adresa de mail: andra.barbulescu25@yahoo.com
 

SC angajează sudor și lăcătuș mecanic.
olttv


Relații la telefon: 0745633755
 

Program în perioada 30.11.2022- 02.12.2022 pentru Clubul Nautic și de Agrement Plaja Olt și Bazinul Didactic de Înot Slatina
olttv

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA STRADA B-DUL C-TIN BRÂNCONEANU. NR. 3, SLATINA, JUD. OLT
Telefon: 0349.738.657, Fax: 0349.881.148
E-mail: csmslatina@yahoo.com, Cod fiscal 25755633
Program în perioada 30.11.2022- 02.12.2022 pentru Clubul Nautic și de Agrement Plaja Olt și Bazinul Didactic de Înot Slatina
Având în vedere: Sărbătoarea de Sf. Andrei și ziua de 1 Decembrie, zile declarate sărbători naționale legale, conform Codului Muncii,Decizia Guvernului ca ziua de 02.12.2022 să fie zi liberă pentru salariații din sectorul public;
Clubul Nautic și de Agrement Plaja Olt și Bazinul Didactic de Înot Slatina vor fi închise în perioada 30.11.2022-02.12.2022
De sâmbătă, 03.12.2022, se va relua programul normal de lucru!
Vă mulțumim pentru înțelegere!
 

PROGRAM OLT TV ANUNȚURI - 02 DECEMBRIE 2022 - ÎNCHIS
olttv

               

Regulament de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina.
olttv

Consiliul local al municipiului Slatina a aprobat, în ședința din 29 noiembrie 2022, regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina.
Art. 1. (1) Direcția de Asistență Socială Slatina (DAS Slatina) este instituţia publică specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, înfiinţată de Consiliul local al municipiului Slatina, ca direcţie de asistenţă socială, denumită în continuare Direcţia/DAS Slatina, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.
(2) Prin intermediul Direcției se desfăşoară activități de asistenţă si protecţie socială, asistență comunitară și medicală preșcolară și școlară, în municipiul Slatina.
Art. 2. (1) Prin direcția de asistență socială în înţelesul prezentului regulament se înţelege autoritatea de specialitate cu personalitate juridică, structurată organizatoric potrivit organigramei, astfel încât funcționarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, ținând cont de serviciile sociale organizate în structura sau în subordinea direcției. (2) DAS Slatina elaborează politici şi strategii, programe de dezvoltare, derulează proiecte de dezvoltare comunitară şi de dezvoltare regională în vederea prevenirii situaţiilor de risc la care sunt expuse grupuri sau persoane din comunitate.
(3) În aplicarea politicilor sociale direcția îndeplinește în principal următoarele funcții:
a) de realizare a diagnozei sociale prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;
d) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor sociale;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziţie;
f) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială din alte unităţi administrativteritoriale, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;
h) de reprezentare a unităţii administrativ-teritoriale în domeniul asistenţei sociale.
CAPITOLUL 1 DISPOZIŢII GENERALE
Art. 3. (1) Sediul administrativ al Direcției este în municipiul Slatina, str. Frații Buzești, nr. 6, județul Olt. (2) Pe toate actele emise de Direcție se va menţiona „Consiliul Local al municipiului Slatina, Direcția de Asistență Socială Slatina” precum și sediul direcției. (3) Directorul executiv asigură conducerea, îndrumarea şi controlul serviciilor din structura DAS Slatina.
Art. 4. Durata de funcţionare a DAS Slatina este nelimitată.
Art. 5. DAS Slatina îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare şi a prevederilor legale în vigoare, care va fi adaptat la nevoie conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr. 57 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 6. DAS Slatina dispune de cod fiscal, cont bancar propriu și de ştampilă. Art. 7. Obiectul de activitate al Direcției îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, acţiuni, activităţi profesionale, servicii specializate, pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.
Art. 8 Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale sunt:
a) universalitatea - fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile prevăzute de lege;
b) respectarea demnităţii umane - fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii;
c) solidaritatea socială - comunitatea participă la sprijinirea persoanelor care nu îşi pot asigura nevoile sociale, pentru menţinerea şi întărirea coeziunii sociale;
d) parteneriatul - autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile de drept public şi privat, structurile asociative, precum şi instituţiile de cult recunoscute de lege, cooperează în vederea acordării serviciilor sociale;
e) subsidiaritatea - în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale, intervine colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi complementar, statul;
f) participarea beneficiarilor - beneficiarii măsurilor şi acţiunilor de asistenţă socială contribuie activ la procesul de decizie şi de acordare a acestora;
g) transparenţa - asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor; h) nediscriminarea - accesul la drepturile de asistenţă socială se realizează fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politica, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop ori ca efect restrângerea folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
i) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială;
j) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora;
Art. 9. Atribuţiile Direcției, conform Anexei nr. 2 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele:
(1) Beneficii de asistenţă socială
a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;
b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială;
c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă Primarului pentru aprobare;
e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;
g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate;
i) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială;
j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
(2) Administrare şi acordare servicii sociale
a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare Consiliului Local şi răspunde de aplicarea acesteia;
b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local şi le propune spre aprobare Consiliului Local; acestea cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
f) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
g) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;
h) monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;
i) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale;
j) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;
k) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
l) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;
m) încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali; evaluează şi monitorizează activitatea acestora, în condiţiile legii;
n) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;
o) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;
p) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
q) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;
r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare;
s) asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.

În cadrul acestei Direcții funcționează și Clubul Pensionarilor, un loc de petrecere a timpului liber destinat persoanelor vârstnice.
Clubul Pensionarilor este un centru de zi, amenajat în Slatina, str. Victoriei, nr. 5 conducerea fiind asigurată de un şef de birou. Clubul Pensionarilor îşi propune să stimuleze participarea persoanelor pensionare la viaţa socială, să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire prin acordarea de sprijin specializat, în vederea abilitării acestora pentru a realiza adaptarea la pensionare, la o nouă etapă din ciclul vieţii. Scopul Clubului Pensionarilor este antrenarea la activităţi economice, sociale şi culturale, dar mai ales prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru reintegrarea socială a persoanelor vârstnice.
Membrii Clubului beneficiază de suport emoţional, informare, consiliere psihologică, juridică şi administrativă, asistenţă medicală. Consilierea, informarea şi asistenţa se realizează de către personal specializat, fie din cadrul Clubului (ex. asistentul medical) fie din celelalte structuri ale Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina (ex. psiholog, jurişti, asistenţi sociali), fie prin colaborarea cu alte instituţii cu care se Direcţia are contracte de parteneriat/colaborare (ex. DGASPC – Olt, Casa Teritorială de Pensii – Olt).
Personalul specializat se implică în procesul de socializare şi petrecere a timpului liber al beneficiarilor. Se realizează întâlniri în care sunt dezbătute: opiniile, sugestiile, nemulţumirile beneficiarilor Clubului.
În desfăşurarea activităţilor din cadrul clubului se urmăreşte, în primul rând, satisfacţia beneficiarilor, de aceea activitatea personalului este trasată în funcţie de atingerea următoarelor obiective:
a) respectarea demnităţii persoanei;
b) promovarea clubului în comunitate;
c) respectarea egalităţii şanselor, fără discriminări sociale;
d) respectarea individualităţii şi intimităţii persoanei;
e) ascultarea sugestiilor şi opiniilor beneficiarilor şi luarea în consideraţie a acestora;
f) asigurarea unei intervenţii profesioniste printr-o echipă pluridisciplinară; g) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.
În cadrul Clubului Pensionarilor amenajat în Slatina, str. Victoriei, nr.5, se acordă, gratuit, următoarele servicii:
a) consiliere juridică şi administrative
b) asistenţa medicală primară de urgenţă
c) activităţi recreative şi aniversare
d) posibilitatea realizării igienei corporale (prin duş) cu sau fără sprijin, după caz
Clubul îşi desfăşoară activitatea într-un imobil special amenajat care dispune de:
a) săli de recreere şi petrecere a timpului în mod plăcut dotată cu televizor, bibliotecă, aparat gimnastică de întreţinere, jocuri (remi, table, cărţi de joc), etc.;
b) cabinet medical;
c) săli de duş, separat pentru femei, bărbaţi, cu vestiare asigurate cu chei; d) grupuri sanitare separate femei/bărbaţi;
e) mic parc cu vegetaţie (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă şi erbacee) şi mobilier specific (bănci, balansoare)
Pot beneficia de aceste servicii membrii Clubului pensionarilor.
Poate deveni membru al Clubului pensionarilor orice persoană care are calitatea de pensionar, fără a se ţine seama de vârstă, tip de pensie sau cuantum al acesteia.
Persoanelor interesate şi care îndeplinesc cerinţa impusă li se va emite, pe bază de cerere însoţită o copie a actului de identitate şi a ultimului cupon de pensie, o legitimaţie de acces în club. Cererile prin care se solicită eliberarea legitimaţiilor se depun la sediul Clubului unde se înregistrează într-un registru special de evidenţă.
Legitimaţiile de membru sunt înseriate, netransmisibile şi sunt valabile doar însoţite de actul de identitat. Beneficiarii Clubului au următoarele drepturi și obligații:
A. Drepturi:
a) dreptul de beneficia gratuit de serviciile oferite de club;
b) dreptul la opinie: orice fel de discriminare este interzisă;
c) dreptul de a fi informat cu privire la deciziile ce se iau şi care îl vizează în mod direct;
d) dreptul la intimitate
B. Obligații:
a) să respecte normele de conduita morală și Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei, Regulamentul Clubului și Carta drepturilor persoanelor care beneficiază de servicii sociale oferite de Direcţie.
b) să respecte programul de funcţionare;
c) să păstreze în bune condiţii amenajările realizate în cadrul clubului, să nu deterioreze ori să sustragă componentele acestora;
d) să nu introducă în club băuturi alcoolice;
e) să nu consume băuturi alcoolice în incinta clubului;
f) să nu frecventeze clubul în stare de ebrietate sau sub influenţa băuturilor alcoolice;
g) să respecte dreptul la intimitate şi demnitatea celorlalţi beneficiari;
h) să folosească un limbaj adecvat care să nu lezeze onoarea şi demnitatea celorlalte persoane.
i) să nu arunce pe spatiile verzi de mase plastice, hartii, sticle, resturi animaliere, deseuri menajere și orice alte deseuri;
j) să nu distrugă sau să deterioreze aleie, sistemele de drenaj, instalațiile tehnice și inginerești din spatiile verzi;
k) să nu aducă în incinta Clubului alte persoane care nu deţin calitatea de membru al Clubului;
l) să nu desfăşoare activităţi politice în incinta clubului.
În condiţiile nerespectării obligaţiilor de mai sus dreptul de a frecventa clubul este retras, persoana în cauză având obligaţia de a preda legitimaţia. Revenirea în rândul membrilor Clubului se poate face după o perioadă de 3 luni de la retragerea dreptului de a frecventa Clubul, prin reluarea procedurii de emitere a legitimaţiei.
Programul de funcţionare al Clubului se stabileste prin regulamentul intern aprobat de directorul Direcției de Asistența Sociala Slatina.
 

Angajez inginer geodez și inginer topograf cadastru.
olttv


Studii topografice.
Dezvoltare de produse și servicii noi sau inovative din domeniul scanării laser, GPR, GIS. etc.
Avantaje în selecție:
Constituie un avantaj studiile medii sau superioare in domeniu (geodezie, cadastru, cartografie, geografie etc.) sau experienta in domeniu, in special in lucrarile de cadastru general. Disponibilitatea la deplasari pentru realizarea masuratorilor, realizarea interviurilor si completarea fisei de date a imobilului, colectarea actelor de proprietate etc. in cadrul UAT-urilor.

Ce îți oferim:
Pachet salarial motivant.
Condiții de muncă într-un mediu dinamic, stimulativ și motivant
CV-urile se pot depune la adresa de mail: andra.barbulescu25@yahoo.com
 

Vând apartament 2 camere în Slatina, str. Cornișei, bl. FA 6, et. 2.
olttv

 

Relații la numărul de telefon: 0723248352
 

Angajăm agenți de securitate.
olttv

SC angajează agenți de securitate, cu sau fără atestat. Program de lucru 12 / 24, 12 / 48. Relații la telefon: 0737067683

 

Vând Dacia Nova pentru programul RABLA.
olttv

 

Relații la numărul de telefon: 0745503908

 

Băiat drăguț ofer companie unei fete drăguțe.
olttv

 


 

 


Relații la telefon: 0736711171